Green tea

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Xiaoxiangzhen Magnoma gentle pure flowery flavour 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring), one bud, one leaf

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Xiaoxiangzhen Magnoma gentle pure flowery flavour 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring), one bud, one leaf

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg