Green tea

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Yinsidaya, new green 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring)

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Yinsidaya, new green 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring)

001.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg