Green tea

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Xuehuayuluo Daya Biluochun 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring) early spring Yunnan green tea (Dianlv) tea

2022 Yunnan Dadugang Biluochun Xuehuayuluo Daya Biluochun 500g Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring) early spring Yunnan green tea (Dianlv) tea

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg