black tea

2022 Yunnan Lincang Fengqing Mixiangjinya Jinsidianhong Early spring 500g bulk packed  processed tea

2022 Yunnan Lincang Fengqing Mixiangjinya Jinsidianhong Early spring 500g bulk packed processed tea

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg