Green tea

2022 Xishuangbanna Dadugang Biluochun Dishuixiangluo Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring) , 500g

2022 Xishuangbanna Dadugang Biluochun Dishuixiangluo Mingqianzaochun (before the Pure Brightness and Early Spring) , 500g

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg